Tel: 0343 - 572 195       |       E-mail: info@rvot.nl

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden


Lees hieronder de algemene voorwaarden van Reinders Verneveling en Ontsmetting Techniek,
gevestigd aan Dr. Holwerdastraat 41, 3962 AV Wijk bij Duurstede. KvK te Utrecht 30194494

1. Definities

1.1 Opdrachtgever:
Iedere (rechts)-persoon die aan Reinders Verneveling en Ontsmettingstechniek – hierna: “RVOT” de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, inclusief diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.2 Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door RVOT uit andere hoofde worden verricht ten behoeve van opdrachtgever, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer, doch niet uitsluitend verstaan, het in opdracht leveren, aanleggen, onderhouden, repareren en/of verhuren van beneveling installaties ten behoeve van vochtregulering en ontsmetting, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

1.3 Bescheiden:
Alle door opdrachtgever aan RVOT ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door RVOT vervaardigde goederen waaronder onder meer stukken en gegevensdragers.

2. Algemeen

2.1
Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen RVOT en opdrachtgever, ongeacht of de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden geschiedt door RVOT of door een aangewezen derde. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden laten de overige voorwaarden ongemoeid en gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.

2.2
De opdrachtgever erkent de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn voor RVOT niet bindend en niet van toepassing.

2.3
Afspraken gemaakt met personeel van RVOT binden RVOT niet, tenzij schriftelijk door RVOT bevestigd.

3. Offertes en prijzen

3.1
Alle aanbiedingen van RVOT aan opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geheel vrijblijvend. RVOT is eerst gebonden aan een dergelijke aanbieding, nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2
Samengestelde aanbiedingen / prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, een en ondeelbaar. RVOT kan in dat geval nooit en te nimmer verplicht worden slechts een deel van de aanbieding te leveren.

3.3
Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijke door RVOT gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijke door RVOT gemaakte kosten zullen worden doorberekend, zonder gehoudenheid aan de gegeven richtprijs.

3.4
Indien een opdracht uitblijft, behoudt RVOT zich het recht voor het gemaakte ontwerp- c.q. de teken- en calculatiekosten in rekening te brengen. In geval van annulering is opdrachtgever voorts verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen na annulering franco aan RVOT terug te zenden.

3.5
Alle door RVOT opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6
De geldigheidsduur van de offertes / prijsopgaven is 30 dagen.

3.7
RVOT behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen of tarieven aan te passen in verband met inflatiecor-rectie, verhoging van belastingen en/of premies, verhoging van loonkosten of andere kostenverhogende omstan-digheden. Indien de prijzen / tarieven met meer dan 10 % stijgen, heeft opdrachtgever het recht de reeds verstrekte opdracht in te trekken. Deze intrekking kan geen betrekking hebben op reeds verrichte diensten c.q. geleverde goederen.

4. Opdrachten

4.1
Een bestelling of opdracht bindt opdrachtgever op het moment van ontvangst daarvan door RVOT. RVOT is echter eerst gebonden aan de opdracht nadat zij een opdrachtbevestiging heeft verzonden aan opdrachtgever. Opdrachtgever dient zijn eventuele bezwaren op deze opdrachtbevestiging binnen 8 dagen na dagtekening van de bevestiging schriftelijk aan RVOT kenbaar te maken. Na deze periode staat de juistheid en correctheid van de opdracht vast.

4.2
Indien opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, wijzigingen verlangd in de uitvoering daarvan, dient zij dit ten spoedigste aan RVOT door te geven. RVOT zal zich alsdan inspannen de wijziging door te voeren, maar kan hiertoe niet worden verplicht. De wijziging van de opdracht is eerst definitief, nadat deze schriftelijk door RVOT aan opdrachtgever is bevestigd. Tot die tijd blijft de oorspronkelijke opdracht gelden. Indien aan de aanpassing van de opdracht hogere kosten verbonden zijn, komen deze voor rekening van opdrachtgever.

4.3
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan RVOT alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden. Tevens behoudt RVOT zich alsdan het recht voor ook de gederfde winst (zijnde de voor het gehele werk overeengekomen prijs minus de besparingen die uit de opzegging voortvloeien) te verhalen op de opdrachtgever.

4.4
Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden RVOT extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, behoudt RVOT zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever door te belasten. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.5
Indien tussen partijen een overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen tussentijds worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. Alle andere overeenkomsten (niet aangegaan voor onbepaalde tijd) eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.

4.6
Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.7
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RVOT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.8
Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens RVOT bij opdrachtgever te werkgesteld(en) of met door of namens RVOT bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel en/of derden.

5. Levering en uitvoering van de opdracht

5.1
Indien voor de uitvoering van de verstrekte opdracht gegevens nodig zijn van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden deze te verstrekken aan RVOT. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. RVOT is dan ook niet aansprakelijk voor incorrectheden van de aangeleverde gegevens.

5.2
Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen. Opdrachtgever zal, tenzij anders overeengekomen, voorts om niet sanitaire voorzieningen beschikbaar stellen aan RVOT.

5.3
Indien RVOT voor de uitvoering van de opdracht gereedschappen en/of materialen benodigd zijn, is het haar toegestaan, deze zaken gedurende de duur van de uitvoering van de opdracht, achter te laten bij opdrachtgever, die als-dan als goed huisvader voor deze zaken zal zorgen. Bij vermissing of beschadiging van deze zaken, toe te rekenen aan opdrachtgever, heeft RVOT het recht de daarmee verband houdende schade aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4
Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met RVOT voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van de opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of ter zake doende gegevens heeft achtergehouden, heeft RVOT het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten tot het moment opdrachtgever de verplichting wel nakomt. Indien opdrachtgever ondanks ingebrekestelling weigert haar verplichtingen na te komen, behoudt RVOT zich het recht voor alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor rechtelijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door de opdrachtgever aan RVOT verschuldigd is, wordt alsdan per direct opeisbaar.

5.5
Uitvoering van de opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, kunnen overwerk en/of andere eventuele extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Opgegeven uitvoeringstermijnen zijn indicatief en nooit bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.6
RVOT is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van RVOT een goede of efficiënte uit-voering van de opdracht bevordert.

5.7
Een opdracht wordt geacht te zijn opgeleverd c.q. voltooid, indien een en ander naar mening van RVOT is uitgevoerd conform de opdracht en/of het door RVOT geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen.

6. Overmacht

6.1
RVOT is in geval van overmacht niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingen en/of schade. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een situatie van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, weersomstandigheden, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, weersinvloeden zoals storm en vorst, gesloten scheepvaart en andere belemmeringen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan RVOT welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoeringsplicht.

6.2
Ingeval van overmacht aan de zijde van RVOT, zal RVOT daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien overschrijding van de leveringstermijn zodanig zal zijn dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet ver-gen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren, mits de opdrachtgever RVOT hiervan schriftelijk in kennis stelt. RVOT heeft in dat geval recht om binnen vier weken na ontvangst van vernoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren als ware de overeen-komst door opdrachtgever niet opgezegd. Opdrachtgever kan van RVOT in het voorkomende geval vorderen dat RVOT per omgaande uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan RVOT te vergoeden, ongeacht of deze als nuttig of niet nuttig kunnen worden ervaren.

6.3
In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtgever is opdrachtgever gehouden RVOT per omgaande van die situatie op de hoogte te stellen. In het voorkomende geval heeft RVOT het recht de overeenkomst te beëindigen dan wel de opdracht zodanig te wijzigen, dat de uitvoering hiervan (weder) mogelijk wordt. Opdrachtgever is in dat geval gehouden met redelijke wijzigingen akkoord te gaan en de eventuele daarmee verband houdende extra kosten aan RVOT te vergoeden. In geval van beëindiging op deze grond, is opdrachtgever gehouden de kosten te voldoen ter zake de reeds uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de voor de gehele opdracht gemaakte kosten aan RVOT te voldoen.

6.4
Indien slechts de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan haar zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht RVOT over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan RVOT te voldoen, ongeacht de verplichting alles in het werk te stellen de overmachtssituatie zo spoedig als mogelijk op te (doen) heffen (hebben?).

7. Klachten

7.1
Klachten en reclamaties kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan, binnen acht dagen na de uitvoering van de opdracht. Klachten en/of reclamaties, binnengekomen na deze termijn, zullen niet in behandeling worden genomen. Indien de opdracht slechts inhoudt het leveren van goederen, is opdrachtgever gehouden deze bij ontvangst te controleren en bevestigd zij met ondertekening van de ontvangstbon dat de levering juist en volledig is uitgevoerd. Klachten nadien worden dan ook in dat geval niet meer in behandeling genomen.

7.2
Een klacht te aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, zowel niet ten aanzien van de werkzaamheden of leveranties waarop de klacht ziet, als van andere werkzaamheden/leveranties, noch geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de klacht ziet op een deel van de prestatie (levering van goederen of diensten), geeft een klacht ten aanzien van een deel daarvan, geen recht de gehele prestatie te weigeren.

7.3
RVOT zal na ontvangst van de klacht deze in behandeling nemen en opdrachtgever informeren omtrent een oplossing ter zake. Daarbij geldt dat RVOT generlei verantwoordelijkheid draagt voor gebreken, die zijn ontstaan door handelen of nalaten van opdrachtgever, derden of vanwege van buiten komende oorzaken.

8. Garanties

8.1
Garanties gelden uitdrukkelijk voor zover schriftelijk overeengekomen. Mocht niets zijn overeengekomen geldt een standaard garantietermijn van zes (6) maanden.

8.2
Elke garantie komt te vervallen (is uitgesloten) in de nakomende gevallen:

 1. onjuist onderhoud
 2. onjuist gebruik en/of het niet naleven van (bijgesloten) instructies
 3. moedwillig nalatigheid (bijvoorbeeld geen onthardwater gebruikt)
 4. storm (=wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec,) brand, bliksem, piekspanningen, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak.
 5. abnormale milieu verontreiniging, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën
 6. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat
 7. gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samen-hang van de ondergrond.
9. Aansprakelijkheid

9.1
RVOT draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan (waaronder doch niet uitsluitend begrepen): gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van RVOT of diens ingeschakelde derden, welke door opdrachtgever te bewijzen is. Elke aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een deelopdracht, is de aansprakelijkheid ook daartoe beperkt.

9.2
RVOT is in ieder geval nooit en te nimmer aansprakelijkheid indien de schade is ontstaan indien:

 • de schade voortvloeit uit onvolkomenheden in de door opdrachtgever aanleveren informatie;
 • de schade voortvloeit uit een oorzaak waaromtrent opdrachtgever RVOT voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden had moeten informeren;
 • opdrachtgever onvoldoende toezicht houdt op de installatie en/of verzuimt storingen tijdig en duidelijk omschreven aan RVOT te melden;
 • de schade voortvloeit uit een oorzaak als omschreven in art. 8.2 van de Algemene Voorwaarden.

9.3
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die RVOT mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

9.4
Opdrachtgever is gehouden RVOT schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen RVOT instellen, ter zake van schade ontstaan door of met de door RVOT geleverde goederen en/of diensten.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1
Het eigendom van de te leveren goederen gaat eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplich-tingen is nagekomen:

 • Opdrachtgever heeft de overeengekomen prijs terzake de geleverde goederen en/of diensten volledig voldaan, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op verrekening of opschorting;
 • Opdrachtgever is voorts – zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op verrekening of opschorting – zijn overige verplichtingen uit hoofde van welke overeenkomst met RVOT dan ook, volledig nagekomen;
 • Opdrachtgever heeft aan RVOT voldaan hetgeen hij uit hoofde van schadevergoeding aan RVOT verschuldigd is geworden of zal worden.

10.2
Op de in art. 10.1 bedoelde goederen behoudt RVOT voorts voor zover als mogelijk en van toepassing, tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien de door RVOT geleverde goederen zijn verwerkt, vermengd of anderszins zijn verworden tot enig ander goed.

10.3
Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van RVOT de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan RVOT zal cederen. Opdrachtgever verleent RVOT reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.4
Op de goederen waaromtrent nog enig eigendomsrecht rust, mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.

10.5
RVOT is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of diens houders weg te doen halen. Opdrachtgever dient hiertoe zijn volledige medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij hierin gebreke blijft.

11. Rechten van intellectueel eigendom

11.1
Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals auteursrecht, modellenrecht en octrooirecht, met betrekking tot de van RVOT afkomstige, gepubliceerde of door RVOT gebruikte apparatuur, modellen, ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van RVOT, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitvoering van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan RVOT voorbehouden.

11.2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verplicht opdrachtgever zich de geleverde apparatuur, modellen, ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

11.3
Het is RVOT kosteloos toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden.

12. Betalingen

12.1
Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

12.2
Het is opdrachtgever niet toegestaan – om welke reden dan ook – betaling van facturen op te schorten dan wel zonder toestemming van RVOT tot verrekening met enig ander bedrag over te gaan.

12.3
RVOT kan opdrachtgever voorafgaand aan de levering van diensten en/of goederen geheel of gedeeltelijk ter zake factureren, welke factuur voorafgaand aan de prestatie door RVOT dient te worden voldaan. Voorts kan RVOT voorafgaand aan de levering van diensten of goederen afdoende zekerheid tot betaling verlangen. Bij opdrachten, die een factuurbedrag van € 5.000,- te boven gaan, zal tenzij anders overeengekomen, 50% van het factuurbedrag voorafgaand aan de prestatie dienen te worden voldaan. Opdrachtgevers zonder vaste vestigingsplaats in Nederland, zullen tenzij anders overeengekomen, de gehele factuur voldoen voorafgaand aan de prestatie. RVOT heeft in alle voorkomende gevallen het recht haar prestatie op te schorten tot in ieder geval het moment de verlangde vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

12.4
Indien partijen overeenkomen dat een factuur een termijnen mag worden betaald, geldt tenzij schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt, dat het gehele factuurbedrag terstond opeisbaar is op het moment een termijnbetaling niet of te laat geschiedt.

12.5
In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal deze over het openstaande factuurbedrag aan RVOT een rentevergoeding verschuldigd worden van 1 % per maand of gedeelte daarvan, ongeacht het recht daarnaast de daadwerkelijke schade op opdrachtgever te verhalen.

12.6
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, welke RVOT moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,00 per factuur.

13. Geschillen

13.1
Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. In geval van een geschil, zullen partijen in eerste instantie trachten tot een minnelijk oplossing te geraken. Mocht een minnelijk oplossing niet mogelijk zijn, zal ongeacht wie het rechtsgeding initieert, bij uitsluiting van iedere andere rechter, de Nederlandse rechter bevoegd zijn van het arrondissement waarin de onderneming van RVOT is gevestigd.

13.2
Op alle overeenkomsten en transacties van RVOT met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.


Verhuur


14. Verhuur

14.1
Indien RVOT aan opdrachtgever zaken verhuurt, zal zij hiertoe met opdrachtgever een separate overeenkomst sluiten.

14.2
De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van de verhuurder. De minimale huurperiode bedraagt één dag. Onder huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie etc. gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder worden eveneens onder de huur periode begrepen.

14.3
De artikelen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op een huurrelatie, tenzij in deze paragraaf een bijzonder artikel hieromtrent is opgenomen.

15. Huurprijs

15.1
Tenzij anders overeengekomen, behoudt RVOT zich het recht voor eenzijdig de overeenkomen huurprijs te wijzigen. RVOT zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de wij-ziging zal opdrachtgever dit binnen 24 uur na mededeling kenbaar dienen te maken aan RVOT. Indien een tijdige kennisgeving van de zijde van de opdrachtgever uitblijft, wordt geacht met de huurprijswijziging in te stemmen.

15.2
De overeengekomen huurprijs is exclusief BTW en eventuele belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.

15.3
Tevens is voor eigen rekening van opdrachtgever: de kosten van brandstof, smeermiddelen, olie etc., het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van eventuele benodigde kranen, heftrucks en ander materieel nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing.

16. Aflevering van het gehuurde

16.1
Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van RVOT en op kosten van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Deze transportkosten worden altijd van te voren afgesproken. Eventuele vertragingen door schuld van de huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

16.2
Opdrachtgever is verplicht RVOT tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de opdrachtgever voor voldoende los faciliteiten zorg dragen. In het algemeen zal de opdrachtgever al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen als in dit lid bedoeld, niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging in de zin van artikel 14.3.

16.3
Opdrachtgever heeft het recht het materieel vóór transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen.

16.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt het transport van het gehuurde voor risico van RVOT voor zover dit transport door RVOT wordt verzorgd. In alle andere gevallen geschiedt het transport voor risico van de opdrachtgever. Het risico van het gehuurde gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop het gehuurde is afgeleverd op het perceel of bedrijfsterrein van opdrachtgever, dan wel op een andere door opdrachtgever aangegeven locatie.

17. (Zorg)plicht ten aanzien van het gehuurde / aanpassing aan het gehuurde

17.1
Opdrachtgever is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en te onderhouden.

17.2
Opdrachtgever zal voor een all-risk verzekering (op basis van nieuwwaarde) van het gehuurde zorg dragen en ter zake tijdig de premies voldoen. Indien het materieel verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de huurder de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. RVOT kan van opdrachtgever verlangen inzage te verschaffen in de terzake het gehuurde afgesloten verzekering.

17.3
Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

17.4
Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door RVOT. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij het defect zijn oorzaak vindt in de normale slijtage van het verhuurde.

17.5
RVOT is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.

17.6
Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen op of aan te brengen aan het gehuurde, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de na vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde, zijn voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing daaraan.

17.7
Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de RVOT of hij de door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijdert wenst te zien of niet. In het geval RVOT de wijzigingen en/of aanpassingen verwijderd wenst te zien, dient opdrachtgever het gehuurde in de staat terug te brengen waarin deze zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder.

18. Eigendom van het gehuurde

18.1
Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van RVOT. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is opdrachtgever mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen betaling aan derde ten gebruiken af te staan.

18.2
In geval van beslaglegging op het gehuurde, waaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal geschieden, dient opdrachtgever dit onverwijld aan RVOT te melden. Voorts dient opdrachtgever de beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het gehuurde eigendom is van RVOT.

18.3
Het is opdrachtgever verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en zij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het verhuurde bevoegd is.

19. Einde huurovereenkomst

19.1
Na afloop van de huurovereenkomst is opdrachtgever verplicht uiterlijk op de dag dat de huurovereenkomst eindigt het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat weder in te leveren bij RVOT.

19.2
RVOT heeft het recht om bij de teruglevering het gehuurde te inspecteren. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de huurder was ontvangen, komen voor rekening van de huurder.

19.3
De huurovereenkomst wordt behoudens andere gevallen als genoemd in deze voorwaarden, met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zij haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens der belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.


De foto’s en de tekst op deze website mogen alleen gebruikt worden voor privé doeleinden. Ze mogen niet opnieuw worden uitgegeven, op een andere website geplaatst of ergens anders gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Reinders verneveling en ontsmettingstechniek.